ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Join Tour) พักโรงแรมเทียบเท่าสี่ดาว

 • Photo 80_1
 • Photo 80_2
 • Photo 80_3
 • Photo 80_4
 • Photo 80_5
 • Photo 80_6
 • Photo 80_7
 • Photo 80_8
ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง   ของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก
* ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)   ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
* ปราสาทบันทายสรี    เป็นปราสาทหลังเล็กๆ สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก
* ชมปราสาทบายน (Bayon)   ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร
* ชมปราสาทตาพรหม  สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
* ชมสะพานนาคราช   ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม
* เขาพนมบาเค็ง  เพื่อชมพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าและทิวทัศน์ตัวเมืองเสียบเรียบ
* พลับพลา (The Terrance of Elephant)  โดยตั้งชื่อตามภาพแกะสลักขบวนช้างที่ฐานพลับพลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จออกทอดพระเนตรงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

รีวิวการเดินทางเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เสียมเรียบ

3 วัน/2 คืน 6,900 บาท

ตารางเทียบราคา

- Joint ทัวร์ 2 ท่าน ออกเดินทางทุกวันศุกร์
ราคา : คน
เดินทาง วันศุกร์ (Join tour) 6,900.-
เดินทางวันเสาร์-พฤหัส (Private Tour) 7,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-
หมายเหตุ - โรงแรมที่พัก noble angkor hotel
--- โปรแกรมนี้ไม่ได้ร่วมรายการส่วนลด
 
- Private Tour ทัวร์ 2 ท่าน ออกเดินทางวันเสาร์ - วัน พฤหัส พักระดับ 4 ดาว สำหรับชาวต่างชาติราคา : คน
เดินทาง วัน เสาร์ - วัน พฤหัส 8,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-
หมายเหตุ .. ชาวต่างชาติ ค่าทำวีซ่า 1,000.-
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป ( L , D )
ช่วงเช้า 05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมตรงข้ามตึก อื้อจื่อ หลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ. อรัญประเทศ จ สระแก้ว
09.30 น. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา รอต้อนรับและนำผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนออกนอกประเทศ ไทย เข้า กัมพูชาเดินทางเข้า จังหวัด เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เสียมเรียบ )
ช่วงบ่าย เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )ไปสักการะองค์เจ๊กองค์จอมพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะจัดสไตล์ฝรั่งเศส
17.00 น. แปรรูป ( Pre Rup ) สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก ชมลายปูนปั้นของปราสาทที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และชมทับหลังที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เผาพระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน เชิงตะกอนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนเตียงสมัยใหม่ ซึ่งที่เผาพระศพนี้มีเครื่องปิดข้างบนเจาะอุโมงค์ลงไปด้านล่างให้ควันไฟขึ้น ทำปล่องอยู่ข้างใต้เชื่อมจากด้านล่างเชิงตะกอนต่อท่อขึ้นไปปราสาทด้านเหนือและด้านใต้ให้ผ่านไม้จันทน์หอม ป้องกันกลิ่นเหม็นในการเผา
ค่ำ อาหารค่ำ ณ Krua Thai Restaurant ( www.hopeby.com ) บรรยากาศคลาสสิกจัดแต่งกลมกลืนกับธรรมชาติ
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานnoble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )
วันที่สอง นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด ( B , L , D )
ช่วงเช้า 07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เมืองนครธมรอยยิ้มบายน (Angkor Thom) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ก่อนเดินทางเข้าเมืองนครธม ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลัก รูปเทวดาอสูรฝั่งละ 54 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์ ( ตน ) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล
บายน (Bayon) สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็น รูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 216 หน้า 54 ปรางค์ รอยยิ้มแบบบายน สื่อความหมายถึง พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ตาพรหม (Ta Prohm) สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเหนือพลังมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างอัศจรรย์ 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.30 น. บันทายสรี (Banteay srey) หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดสลักลวดลายสวยงาม“รัตนชาติสถาปัตยกรรมแห่งศิลปะขอมโบราณ”
นครวัด (Angkor Wat) สร้างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ. 1650 - 1658 ) สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักการเดินทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ริ้วธงกระบวนทัพอันเกรียงไกร และกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ระหว่างตำนานยักษ์และเทวดา การกำเนิดน้ำอมฤต และราหู นางอัปสรา ฯลฯ และ ภาพจำหลักของนางอัปสรามากกว่า 1,635 นาง อัปสรานุ่งสั้น อัปสราลิ้นสองแฉก และศิลปะอัปสรายุคนครวัด 
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์อัปสรานาฎศิลป์เขมรโบราณ
พักที่  เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )
วันที่สาม วิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดปซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ ( B , L )
ช่วงเช้า อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. อนุสาวรีย์วิมานเอกราช และ วัดใหม่ (Wat Mai) ซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิตในสมัยที่การสู้รบกับเขมรแดงในยุคของพอลพต ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 - 2522 เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ตลาดปซาจ๊ะ( Phasar Ja )หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึก เช่น หินแกะสลัก , อัญมณี , เครื่องเงิน , ผ้ากอมม้า และ ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 14.00 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา เข้าประเทศไทย
15.00 น. กลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
 • อัตรานี้รวม
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน(2ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
  -ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการหมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*
ความคิดเห็นที่ 1
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราคานี้มั้ยคะ 2ท่านคะ เดินทางสิ้นเดือนม.ค.57 คะ
[คุณ: สุกัญญา   วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา 09:56:41]
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: สุกัญญา  ครั ต่างชาติต้องเพิ่มค่าทำวีซ่าอีกคนละ 1000 บาทครับ

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 02 มกราคม 2557 เวลา 09:37:27]
ความคิดเห็นที่ 3
จะไป วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 ค่ะ คนไทย1 คนต่างชาติสองคน คนไทยถือพาสปอร์ตไปอย่างเดียวใช่ไหมค่ะ แล้วต่างชาตินี่ต้องทำวีซ่า คนล่ะ 1000 บาทหรือค่ะ ทำที่ไหนค่ะ รบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ แฟนอยากไปมากเลย ถ้าซื้อตั๋วจะไปซื้อที่ไหนค่ะ หวังว่าคงไม่รบกวนมากไปนะค่ะ ขอบคุนค่ะ
[คุณ: เล็ก   วันที่: 08 มกราคม 2557 เวลา 04:49:07]
ความคิดเห็นที่ 4

เรียน คุณ: เล็ก ครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ต่างชาติต้องทำวีซ่าเพิ่มอีก 1000 บาท เตรียมรูปและไปทำวีซ่าที่ด่านเลยครับ หรือหากเดินทางโดยเครื่องบินทำวีซ่าที่สนามบินเสียมเรียบ ประมาณต้นเมษายน สามารถจองเข้ามาได้เลยครับ

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 08 มกราคม 2557 เวลา 10:18:32]
ความคิดเห็นที่ 5
จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพีนี แล้วเวลากลับนี่เราต้องมาลงที่เดิมหรือเปล่าค่ะ หรือว่าจะลงที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพ
[คุณ: เล็ก   วันที่: 11 มกราคม 2557 เวลา 00:26:57]
ความคิดเห็นที่ 6

เรียน คุณ: เล็ก เพื่อทราบ

ช่วงขากลับหากเลยฉะเชิงเทรามาแล้วรถจะเข้าโทลเวย์แล้วขึ้นทางด่วน จะไม่สามารถจอดระหว่างทาได้ครับ ต้องมาจอดที่สวนลุมเลยครับผม

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 11 มกราคม 2557 เวลา 10:06:03]
ความคิดเห็นที่ 7
สนใจไปเขมรน่ะครับ 3 วัน 2 คืน ช่วง 31 มกราคม 57 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 มีสมาชิก 4 คนครับ อยู่กรุงเทพ โซนดอนเมือง 081-9002970 (คมมี่)
[คุณ: คมมี่   วันที่: 17 มกราคม 2557 เวลา 07:40:00]
ความคิดเห็นที่ 8

คุณ: คมมี่  ครับต้องขอเช็คห้องก่อนครับว่ายังมีว่างอยู่หรือเปล่า แล้วเจ้าหน้าที่จะรีบตอบกลับโดยเร็วครับผม

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 17 มกราคม 2557 เวลา 10:11:19]
ความคิดเห็นที่ 9
จะจองทัวน์ 3วัน 2 คืน แบบส่วนตัว ไปวันที่ 4/5/13 - 6/5/13 จะจองได้ที่ไหนค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ ต้องทำไงบ้างค่ะ ช่วยบอกหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ และถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยส่งมาทาง เมลล์ก็ได้นะค่ะ
[คุณ: เล็ก   วันที่: 25 มกราคม 2557 เวลา 04:06:43]
ความคิดเห็นที่ 10
สวัสดีค่ะ ดิฉันส่งเบอร์อีเมลล์ไปให้นะค่ะ
[คุณ: เล็ก   วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:29:25]
ความคิดเห็นที่ 11

คุณ: เล็ก  ครับ ต้องขออภัยที่เจ้าหน้าที่ตอบกลับช้า เดี๋ยวจะให้ส่งรายละเอียดบ่ายนี้เลยครับ

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:35:09]
ความคิดเห็นที่ 12
สวัสดีค่ะจะจองไปในวันที่7-10เมษาสามท่านคนต่างชาติหนึ่งใด้มัยค่ะจะกลับในวันที่2แต่จะไปเที่ยวเวียดน้ำก่อนค่ะแล้วต่อไปกัมพูชาเป็นศรีสะเกษค่ะ12เมษาจะไปบ้านต่อเลยขอบคุณค่ะ
[คุณ: ศรีจันทร์ ทองแท้   วันที่: 16 มีนาคม 2557 เวลา 20:21:04]
ความคิดเห็นที่ 13

คุณ: ศรีจันทร์ ทองแท้ ครับ ไม่ทราบว่าจะเดินทาง 3 วัน 2 คืน หรือเป็น 4 วัน 3 คืน  ขอวันที่แน่นอนเพื่อจะได้เช็คโรงแรมที่พักและห้องพักต้องการ 1 ห้องนอนรวม หรือมีพักเดี่ยว 1 คน ครับ ช่วยแจ้งกลับด้วย

ทีมงาน

0-2933-4474

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 17 มีนาคม 2557 เวลา 09:39:07]
ความคิดเห็นที่ 14
จะไปช่วงเดือนเมษาวันที่4-11เมษาแต่อยากไปเวัยดนามด้วยสำหรับ3ท่านใด้มัยค่ะและค่าใช่จ่ายเท่าไีรขอบคุณค่ะ
[คุณ: น้อย   วันที่: 19 มีนาคม 2557 เวลา 17:37:17]
ความคิดเห็นที่ 15
สวัสดีค่ะ4วัน3คืนค่ะ ขอเป็นห้องร่วมค่ะนอน3ท่านเป็นหญิงหมดขอเป็นเตียงเดียว3หรือเตียงเสริมก็ใด้ค่ะแล้วมีทัวร์ไปเวียดนามด้วยรึเปล่าค่ะ3ท่าน3คืนหรือ4คืนก็ใด้ค่ะขอบคุณค่ะ.
[คุณ: ศรีจันทร์ ทองแท้ กรือ น้อยคนเดียวกันค่ะ   วันที่: 19 มีนาคม 2557 เวลา 17:58:24]
ความคิดเห็นที่ 16
ถ้าไปขึ้นรถที่อรัญ ต้องขึ้นที่ไหนค่ะ ขอรายละเอียดค่ะ
[คุณ: อิชยา   วันที่: 20 มีนาคม 2557 เวลา 21:04:38]
ความคิดเห็นที่ 17

คุณ: อิชยา ครับ หากสรุปรายละเอียดกันแล้วจะมีแผนที่ เบอร์โทรสำหรับการติดต่ด และจุดนัดพบจะอยู่ตรงหน้าทางเดินเข้าผ่านตม. ไทยครับ

ทีมงาน

081-6828625

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 21 มีนาคม 2557 เวลา 09:22:08]
ความคิดเห็นที่ 18
ไม่มีโปรแกรมที่ Rosana Broadway หรอค่ะ เห็นเพื่อนไปดูมา บอกว่าโชว์ดีมาก
[คุณ: ลูกน้ำ   วันที่: 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 17:00:39]
ความคิดเห็นที่ 19

คุณ: ลูกน้ำ ครับ สามารถไปดูได้ในช่วงเย็นไม่มีปัญหาครับ หากลูกค้าต้องการไปดู

ทีมงาน

02538-8676

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:59:03]
ความคิดเห็นที่ 20
สนใจจะไป3วัน2คืนทั้งหมด4คนเดินทาง29-31กรกฏ3คนถืออเมริกันพาสและคนไทย1คน คิดค่าเดินทางคนละเท่าไร และไกล์พูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ
[คุณ: สมฤดี   วันที่: 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:11:15]
ความคิดเห็นที่ 21

คุณ: สมฤดี  ครับ ช่วยตอบกลับพร้อมเบอร์โทรด้วยครับเพื่อสะดวกในการติดต่อ

ทีมงาน

0-2538-8676

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 02 มิถุนายน 2557 เวลา 11:08:08]
ความคิดเห็นที่ 22
สนใจอยากจะจองทัวร์ช่วงวันที่ 9-11 สค.57 นี้ค่ะ มีทัวร์ออกหรือป่าวค่ะ เดินทางสองคน(คนไทย) รบกวนส่งรายละเอียดให้ที่อีเมลลด้วยนะค่ะ
[คุณ: หญิง   วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 19:01:15]
ความคิดเห็นที่ 23
สนใจเดินทาง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557ค่ะ คนไทย1 อังกฤษ2 ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและ การเดินทางตลอดทริบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
[คุณ: นันทนา   วันที่: 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:06:58]
ความคิดเห็นที่ 24
สนใจจะไปทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 20 คืน จำนวน 2 คน ช่วง 10-12 ต.ค 2557 จะเป็นไปได้ไหมคะ เห็นเพื่อนหลายคนว่ายุ่งยากถ้าไม่ไปเป็นกรุ๊ป เรามีเวลาว่างแบบนี้ค่ะ
[คุณ: พรทิพย์   วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา 10:15:10]
ความคิดเห็นที่ 25

เรียน คุณ: พรทิพย์ เพื่อทราบ

เดินทางได้ครับ เราออกทุกวันศุกร์อยู่แล้ว ช่วยตอบกลับพร้อมเบอร์โทรด้วยครับเพื่อสะดวกในการติดต่อ

ทีมงาน

0-2538-8676

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 17 กันยายน 2557 เวลา 11:00:20]
ความคิดเห็นที่ 26
ต้องการไปเที่ยวนครวัดนครธม ช่วง 7-9. หรือ 8-10 ธค 57 จำนวน 2 คน ทางรถ จะจัดได้ไหมคะ
[คุณ: พรทิพย์   วันที่: 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:46:22]
ความคิดเห็นที่ 27
เดินทางช่วงมกราคม หรือกุุมภาพันธ์ เดินทาง 2 ท่าน ต้องจองล่วงหน้านานมั้ยคะ
[คุณ: โชติกานต์   วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา 09:46:13]
ความคิดเห็นที่ 28

คุณ: โชติกานต์ ครับ ประมาณสักสองอาทิตย์ครับ เพราะช่วงเที่ยวห้องพักจะเต็มเร็วครับผม

ทีมงาน

0-2538-8676

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา 10:16:02]

แพ็คเกจอื่น ๆ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ 2 คน เดินทางวันนี้-กุมภาพันธ์ 58 บินบางกอกแอร์เวย์ ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคาพิเศษ 6,700 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมเปญ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 9,200 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 8 คนขึ้นไป ราคาพิเศษโดยรถตู้ เริ่มต้นที่จุดนัดพบกรุงเทพฯ (TK)
ราคาพิเศษ 6,700 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 58 โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 7,600 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ 2 คน เดินทางวันนี้-กุมภาพันธ์ 58 โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 9,600 บาท/ท่าน