ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมเทียบเท่าสี่ดาว

 • Photo 80_1
 • Photo 80_2
 • Photo 80_3
 • Photo 80_4
 • Photo 80_5
 • Photo 80_6
 • Photo 80_7
 • Photo 80_8
 • Photo 80_9
 • Photo 80_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม 
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด 
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ชมปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธม
 • ชมปราสาทตาพรหม  

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 7,900 บาท

ตารางเทียบราคา

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน / ออกเดินทางทุกวันศุกร์ราคา : คน
เดินทางวัน ศุกร์ (Join tour) 7,900.-
เดินทางวัน เสาร์-พฤหัส (Private Tour) 8,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
 สำหรับชาวต่างชาติ  ราคา : คน
เดินทางวัน ศุกร์ (Join tour) 8,900.-
เดินทางวัน เสาร์-พฤหัส (Private Tour) 9,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
หมายเหตุ :  ชาวต่างชาติ ค่าทำวีซ่า 1,000.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป ( L , D )
การเดินทาง ช่วงเช้า     เวลา 05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุม ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เวลา 05.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ.อรัญประเทศ จ สระแก้ว
เวลา 09.30 น.  ถึงอรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและนำผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้ากัมพูชา เดินทางเข้าจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.
สถานที่ท่องเที่ยว

 

ช่วงบ่าย     สักการะ องค์เจค องค์จอม พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะจัดสไตล์ฝรั่งเศส

เวลา 17.00 น. แปรรูป สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก  และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เผาพระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน 

อาหาร มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น         อาหารค่ำ ณ Krua Thai Restaurant  บรรยากาศคลาสสิค จัดแต่งกลมกลืนกับธรรมชาติ
ที่พัก  noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า 
วันที่สองนครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด ( B , L , D )
การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย     เดินทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     เมืองนครธมรอยยิ้มบายน เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ชมปราสาทบายน สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็นรูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวน 216 หน้า 54 ปรางค์ 
ชมปราสาทตาพรหม สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ช่วงบ่าย      ชมปราสาทบันทายสรี  หรือชื่อเดิมว่า อิศวรปุระ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 ด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลายสวยงาม
ชมนครวัด สร้างศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี 
อาหาร มื้อเช้า         รับประทานอาหารเช้าโดรงแรมที่พัก
มิ้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า เสียมเรียบ                                                                                                    
วันที่สามวิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดปซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ ( B , L )
การเดินทาง ช่วงบ่าย    เดินทางออกจากเสียมเรียบ สู่ชายแดนไทยที่ปอยเปต
เวลา 14.00 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา เข้าประเทศไทย
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
เวลา 19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว  ช่วงเช้า   เวลา 08.00 น. อนุสาวรีย์ วิมานเอกราช และ วัดใหม่  ชมซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิต เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ตลาดซาจ๊ะ หรือตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึกเช่น ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 
 อาหาร มื้อเช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อัตราค่าบริการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน(2ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
วันหยุดยาววันพ่อปีนี้จะเปลี่ยนจากเดินทางวันศุกร์ที่ 4 มาเป็นวันเสาร์ที่ 5 หรือเปล่าคะ เพราะหยุด 5-7 ธันวา 58
Mantana วันที่: 17 ก.ย. 2558 11:04:13
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: Mantana ครับ การเดินทางยังเป็น 4 -6 ธค. แต่หากจะเดินทาง 5-7 ธค. ก็ได้ครับ แต่ราคาจพชะเพิ่มอีกคนละ 1,000. บาท

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 18 ก.ย. 2558 10:54:55
ความคิดเห็นที่ 3
ไปกัมพูชาช่วง30ตค-1พย58 หรือ 6-8พ.ย58 ไปคนเดียว มีจัดร่วมกับคนอื่นที่ไปหรือเปล่าค่ะ
อัมพร หงษ์เจ็ด วันที่: 08 ต.ค. 2558 10:30:05
ความคิดเห็นที่ 4

เรียน คุณ: อัมพร หงษ์เจ็ด ครับ

ขอเช็คดูรายละเอียดก่อนครับ แล้วให้เจ้าหน้าที่แจ้งกลับให้ทราบ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 08 ต.ค. 2558 13:18:08
ความคิดเห็นที่ 5
ขอใบเสนอราคา ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ประมาณ 50-60 ท่าน เดินทางโดยรถบัส 15-17 มกราคม 2559
นิสากร วันที่: 28 พ.ย. 2558 11:14:05
ความคิดเห็นที่ 6
สนใจไปช่วงเดือน กค. แต่มีเพื่อนต่างชาติไปด้วย
pum วันที่: 12 กุ.พ. 2559 14:28:31
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00