ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  พักโรงแรมเทียบเท่าสี่ดาว

 • Photo 80_1
 • Photo 80_2
 • Photo 80_3
 • Photo 80_4
 • Photo 80_5
 • Photo 80_6
 • Photo 80_7
 • Photo 80_8
 • Photo 80_9
 • Photo 80_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม ชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทหลังเล็กๆ สร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ชมปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร
 • ชมปราสาทตาพรหม  สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 7,900 บาท

ตารางเทียบราคา

Joint ทัวร์ 2 ท่าน ออกเดินทางทุกวันศุกร์ราคา : คน
เดินทาง วันศุกร์ (Join tour) 7,900.-
เดินทางวันเสาร์-พฤหัส (Private Tour) 8,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-
- Private Tour ทัวร์ 2 ท่าน ออกเดินทางวันเสาร์ - วัน พฤหัส พักระดับ 4 ดาว สำหรับชาวต่างชาติราคา : คน
เดินทาง วัน เสาร์ - วัน พฤหัส 9,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-
หมายเหตุ .. ชาวต่างชาติ ค่าทำวีซ่า 1,000.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป ( L , D )
ช่วงเช้า 05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุม ตรงข้ามตึกอื้อ จื่อ หลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
05.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ. อรัญประเทศ จ สระแก้ว
09.30 น. ถึงอรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา รอต้อนรับและนำผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนออกนอกประเทศ ไทย เข้า กัมพูชาเดินทางเข้า จังหวัด เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เสียมเรียบ )
ช่วงบ่าย เข้าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )ไปสักการะองค์เจ๊กองค์จอมพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และสวนสาธารณะจัดสไตล์ฝรั่งเศส
17.00 น. แปรรูป ( Pre Rup )สร้างโดยพระ เจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก ชมลายปูนปั้นของปราสาทที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และชมทับหลังที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เผาพระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน เชิงตะกอนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนเตียงสมัยใหม่ ซึ่งที่เผาพระศพนี้มีเครื่องปิดข้างบนเจาะอุโมงค์ลงไปด้านล่างให้ควันไฟขึ้น ทำปล่องอยู่ข้างใต้เชื่อมจากด้านล่างเชิงตะกอนต่อท่อขึ้นไปปราสาทด้านเหนือ และด้านใต้ให้ผ่านไม้จันทน์หอม ป้องกันกลิ่นเหม็นในการเผา
ค่ำ อาหารค่ำ Krua Thai Restaurant  บรรยากาศคลาสสิกจัดแต่งกลมกลืนกับธรรมชาติ
เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานnoble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )
วันที่สองนครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด ( B , L , D )
ช่วงเช้า 07.00 น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. เมืองนครธมรอยยิ้มบายน (Angkor Thom) เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงขอม พ.ศ. 1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นเมืองใหญ่ เรียกรวมว่า นครธม ก่อนเดินทางเข้าเมืองนครธม ชมคูเมือง กำแพงเมือง โคปุระหรือประตูทางเข้าซึ่งมีรูปหินแกะสลัก รูปเทวดาอสูรฝั่งละ 54 องค์(ตน) รวม 2 ข้างเป็น 108 องค์ ( ตน ) ซึ่งเขมรถือว่าเป็นเลขมงคล...
นำชม ปราสาท บายน (Bayon) สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็น รูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 216 หน้า 54 ปรางค์ รอยยิ้มแบบบายน สื่อความหมายถึง พรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
เข้าชมปราสาท ตาพรหม (Ta Prohm) สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเหนือพลังมนุษย์ ต้นสะปงขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดรอบปราสาทไว้อย่างอัศจรรย์ 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.30 น. ชมปราสาท บันทายสรี (Banteay srey)หรือชื่อเดิมว่า”อิศวรปุระ” ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 โดยคุรุยัชญวราหะเสนาบดีในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน ปราสาทแห่งนี้มีทับหลังที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดสลักลวดลายสวยงาม“รัตนชาติสถาปัตยกรรมแห่งศิลปะขอมโบราณ
เข้าชม นครวัด (Angkor Wat) สร้างศตวรรษที่ 12 ( พ.ศ. 1650 - 1658 ) สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี ชมภาพแกะสลักการเดินทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ริ้วธงกระบวนทัพอันเกรียงไกร และกองทัพสยามหรือเสียมกุก ภาพสลักกวนเกษียรสมุทร ระหว่างตำนานยักษ์และเทวดา การกำเนิดน้ำอมฤต และราหู นางอัปสรา ฯลฯ และ ภาพจำหลักของนางอัปสรามากกว่า 1,635 นาง อัปสรานุ่งสั้น อัปสราลิ้นสองแฉก และศิลปะอัปสรายุคนครวัด  
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์อัปสรานาฎศิลป์เขมรโบราณ
พักที่  เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน noble angkor hotel  หรือเทียบเท่า ( เสียมเรียบ )
วันที่สามวิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดปซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ ( B , L )
ช่วงเช้า อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. อนุสาวรีย์ วิมานเอกราช และ วัดใหม่ (Wat Mai) ซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิตในสมัยที่การสู้รบกับเขมรแดงในยุคของพอลพต ตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 - 2522 เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ตลาดปซาจ๊ะ( Phasar Ja )หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึก เช่น หินแกะสลัก , อัญมณี , เครื่องเงิน , ผ้ากอมม้า และ ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 14.00 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา เข้าประเทศไทย
15.00 น. กลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน(2ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ต้องการจอง4ที่ค่ะ เดินทางวันศุกร์ที่17เมษา 58 ทั้งสี่คนใช้พาสปอร์ตอังกฤษ ขอคำแนะนำเรื่องวีซ่าด้วยค่ะ
ยุพดี วันที่: 20 กุ.พ. 2558 22:52:35
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: ยุพดี ครับรับทราบการจอง ส่วนวีซ่าคงต้องเตรียมรูปพื้นหลังขาวไว้ 2 รูป + ค่าทำ 1,000.- การทำสามารถทำที่ด่าน ตม. ได้เลยครับผม

ทีมงาน

02-538-8676

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 21 กุ.พ. 2558 10:26:20
ความคิดเห็นที่ 3
สนใจมากค่ะ อยากเดินทาง 30 พ.ค. -1 มิ.ย 2 คนค่ะ
หญิง วันที่: 07 เม.ย. 2558 11:50:26
ความคิดเห็นที่ 4

คุณ: หญิง   ครับจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับน๊ะครับ

ทีมงาน

02-538-8676

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 07 เม.ย. 2558 15:12:13
ความคิดเห็นที่ 5
เรามีกัน7คนจัดทัวร์ให้ได้ไหมคะ? 11-13 ต.ค. 2558 ราคา?
กาญจนา วันที่: 21 เม.ย. 2558 22:29:27
ความคิดเห็นที่ 6

คุณ: กาญจนา ครับจัดได้ครับจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่ออีกครั้งน๊ะครับ

ทีมงาน

02-538-8676

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 22 เม.ย. 2558 11:05:22
ความคิดเห็นที่ 7
วันหยุดยาววันพ่อปีนี้จะเปลี่ยนจากเดินทางวันศุกร์ที่ 4 มาเป็นวันเสาร์ที่ 5 หรือเปล่าคะ เพราะหยุด 5-7 ธันวา 58
Mantana วันที่: 17 ก.ย. 2558 11:04:13
ความคิดเห็นที่ 8

คุณ: Mantana ครับ การเดินทางยังเป็น 4 -6 ธค. แต่หากจะเดินทาง 5-7 ธค. ก็ได้ครับ แต่ราคาจพชะเพิ่มอีกคนละ 1,000. บาท

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 18 ก.ย. 2558 10:54:55
ความคิดเห็นที่ 9
ไปกัมพูชาช่วง30ตค-1พย58 หรือ 6-8พ.ย58 ไปคนเดียว มีจัดร่วมกับคนอื่นที่ไปหรือเปล่าค่ะ
อัมพร หงษ์เจ็ด วันที่: 08 ต.ค. 2558 10:30:05
ความคิดเห็นที่ 10

เรียน คุณ: อัมพร หงษ์เจ็ด ครับ

ขอเช็คดูรายละเอียดก่อนครับ แล้วให้เจ้าหน้าที่แจ้งกลับให้ทราบ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 08 ต.ค. 2558 13:18:08
ความคิดเห็นที่ 11
ขอใบเสนอราคา ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ประมาณ 50-60 ท่าน เดินทางโดยรถบัส 15-17 มกราคม 2559
นิสากร วันที่: 28 พ.ย. 2558 11:14:05
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00