ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยทางรถยนต์

 • Photo 80_1
 • Photo 80_2
 • Photo 80_3
 • Photo 80_4
 • Photo 80_5
 • Photo 80_6
 • Photo 80_7
 • Photo 80_8
 • Photo 80_9
 • Photo 80_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม 
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด 
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ชมปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธม
 • ชมปราสาทตาพรหม  

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 7,900 บาท

ตารางเทียบราคา

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป / คนไทยราคา : คน
เดินทางวัน ศุกร์ (Join tour) 8,800.-
เดินทางวัน เสาร์-พฤหัส (Private Tour) 9,800.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200.-
 สำหรับชาวต่างชาติ  ราคา : คน
เดินทางวัน ศุกร์ (Join tour) 9,800.-
เดินทางวัน เสาร์-พฤหัส (Private Tour) 10,800.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200.-
หมายเหตุ : สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ด่าน 1,000.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป ( L , D )
การเดินทาง ช่วงเช้า     เวลา 05.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุม ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เวลา 05.30 น. เดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เวลา 09.30 น.  ถึงอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย -กัมพูชา เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและนำผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนออกนอกประเทศไทยเข้ากัมพูชา - เดินทางเข้าจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กม.
สถานที่ท่องเที่ยว

 

ช่วงบ่าย     สักการะองค์เจคองค์จอม พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และชมสวนสาธารณะที่จัดสไตล์ฝรั่งเศส

เวลา 17.00 น. แปรรูป (Pre Rup) สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก  และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เผาพระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน 

อาหาร มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Monoreach Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สองนครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด ( B , L , D )
การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย     เดินทางเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     เมืองนครธม รอยยิ้มบายน เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงของขอม พ.ศ. 1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ชมปราสาทบายน สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็นรูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวน 216 หน้า 54 ปรางค์ 
ชมปราสาทตาพรหม สร้าง ค.ศ. 1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม
ช่วงบ่าย      ชมปราสาทบันทายสรี  หรือชื่อเดิมว่า อิศวรปุระ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1510 ด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลายสวยงาม
ชมนครวัด สร้างศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี 
อาหาร มื้อเช้า        รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
มิ้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Monoreach Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามวิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ ( B , L )
การเดินทาง ช่วงบ่าย    เดินทางออกจากเสียมเรียบ สู่ชายแดนไทยที่ปอยเปต
เวลา 14.00 น. ปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา เข้าประเทศไทย
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
เวลา 19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว  ช่วงเช้า   เวลา 08.00 น. อนุสาวรีย์ วิมานเอกราช และ วัดใหม่  ชมซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิต เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์
ตลาดซาจ๊ะ หรือตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึกเช่น เครื่องเงิน, ผ้ากอมม้า และปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 
 อาหาร มื้อเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ค่าประกันการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้งเข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ/ ทริป / ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • เอกสารสำหรับยื่นทำวีซ่า (ชาวต่างชาติ) : พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน , รูปถ่ายสี 2 นิ้ว , ค่าธรรมเนียม 30 USD 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
สนใจไปรถบัส เดินทางวันที่ 20-22 มกราคม มี join tour หรือเปล่าค่ะ ราคาเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ
Gigi วันที่: 14 ธ.ค. 2559 13:39:32
ความคิดเห็นที่ 2

เรียน คุณ: Gigi ครับ

มีการเดินทางวันที่สอบถามมา ราคาคนละ 7,900.- หากต้องการจองแจ้งกลับมาได้เลยครับ

ขอบคุณครับ

ทีมงาน

 

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 14 ธ.ค. 2559 15:32:46
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00