ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน เมษายน 57 บินการบินไทย (BEST TRIP)

 • Photo 225_1
 • Photo 225_2
 • Photo 225_3
 • Photo 225_4
 • Photo 225_5
 • Photo 225_6
 • Photo 225_7
 • Photo 225_8

ไฮไลท์ทริป

การเดินทางโดยสังเขป..
* วันแรก  เมื่อเดินทางถึงสนามบินคุนหมิงและผ่านการตรวจเอกสารจากตม.จีน เดินทางต่อโดยรถบัสยังต้าลี่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางกว่าสี่ชั่วโมงระหว่างทางหยุดทำธุระส่วนตัวเป็นระยะตามที่ลูกค้าต้องการ ถึงต้าลี่เย็นๆอากาศสบายๆได้เวลาอาหารเย็นพอดี 
* วันที่สอง
...
ชมเจดีย์สามองค์ ช้อปเครื่องเงินที่เมืองโบราณต้าลี่ ทานอาหารกลางวัน หลังอาหารชมการแสดงชาวไป๋เวลาสมควรเดินทางสู่ลี่เจียงเส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทางบนเขาอยู่บางส่วนคนที่เมารถง่ายต้องขอนั่งในส่วนด้านหน้าจะดีกว่า
* ถึงลี่เจียงช่วงเย็น
หากเป็นฤดูหนาวอากาศจะมืดเร็วเป็นอันว่า คืนนี้ช้อปปิ้งสบายๆที่เมืองเก่าลี่เจียง และการเดินทางในวันต่อไปดูรายละเอียดได้ในรายการเดินทางด้านล่างนี้

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 5 วัน/4 คืน เริ่ม 24,999 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน เมษายน 57ราคา : คน
วันที่ 11 - 15 , 12 - 16 24,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.-
หมายเหตุ.. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากภาษีน้ำมัน  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - คุณหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
ช่วงเช้า

08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินTHAI AIRWAY (TG) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
10.55 น.เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 612
ช่วงบ่าย
ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ต้าลี่โดยรถบัสปรับอากาศชมความงามของสองข้างทางเมือง ต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เดินทางถึงเมืองต้าหลี่...
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำเที่ยวชม เมืองเก่าต้าลี่ ท่าจะได้ชมร้านค้าต่างๆ ตลอดความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง เรียกว่าชาว นาซี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่เป็นของพื้นเมือง
พักที่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง ต้าลี่ –ทะเลสาบเอ๋อไห่- เจดีย์สามองค์- หมู่สี่โจว(ชาวไป๋) - ลี่เจียง – เมืองเก่าลีเจียง
ช่วงเช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ริม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ห่างจากเมืองต้าหลี่ประมาณ 14 กิโลเมตร ทะเลสาบน้ำจืดบนที่ราบสูง ริมภูเขาชางซันลักษณะคล้ายรูปหู ในภาษาจีนหู-อ่านว่า “เอ่อ”คนในที่ราบสูงไม่เคยเห็นทะเล เรียกทะเลสาบเป็นทะเลว่า ไห่ อิสระให้ท่านถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าอันงดงาม
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านสี่โจวหรือหมุ่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงาน วิธีการชงน้ำชา 3ถ้วย 3 รส ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไป๋ที่หาดูได้ยาก
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ถึงเมืองลีเจียงเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมายจน ได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก” 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) ณ โรงแรมแกรนดืลี่เจียง
หลังอาหาร ชมความงามของเมืองโบราณลี่เจียง เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหล ผ่านเมือง เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การ Unesco ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ. 1987 
พักที่ โรงแรมแกรนด์ลี่เจียง
วันที่สาม ลี่เจียง- โชว์จางอีว้โหมว - หุบเขาหิมะมังกรหยก กราเซีย (กระเช้าใหญ่)-อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่หุบเขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
ขึ้นกระเช้าใหญ่เพื่อดูธารน้ำแข็ง ที่งดงาม สัมผัสหิมะ ระหว่างนั่งกระเช้าชมเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองดูคล้ายมังกรนอนหลับบนก้อน เมฆ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
ช่วงบ่าย หลังอาหารชม อุทยานน้ำหยก ภายในอุทยาประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้น นอกจากนี้ยังมีต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น
เดินทางสู่ “เอ้อหลงถาน” หรือ บึงมังกรดำ ชมความงามของอุทยาน และ น้ำในบึงที่ใสสะอาดจนสามารถสะท้อนภาพวิว ทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ...จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองต้าลี่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก
พักที่ พักที่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สี่ ต้าลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง
ช่วงเช้า รับทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. จากนั้นนำท่านสู่ร้านนวดเท้าสมุนไพร ขึ้นชื่อแห่งเมืองคุนหมิง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดหยวนทง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ พักที่ GREEN LAND HOTEL KUNMING หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ห้าช้อปปิ้งตลาดโบ๊เบ๊ - คุนหมิง- กรุงเทพฯ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ที่ตลาดค้าส่ง คล้ายกับโบ๊เบ๊ บ้านเรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
15.20 เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสารการบิน TG 613
16.35 เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
[เงื่อนไข]เอกสารในการยื่นวีซ่า (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจวันหมดอายุ)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ
4. สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • [รายละเอียด]
  อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-คุนหมิง/ คุนหมิง-กรุงเทพ / ภาษีสนามบินไทย ภาษีสนามบินจีน ,
  • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยทางอากาศ แล้ว (เช็คเมื่อ 31 กรกฎาคม 51)
  • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม /
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท
  • ค่ามัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
  • บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกำนัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00