ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ ท่องอารยธรรม สัมผัสมรดกโลก 4 วัน 3 คืน เดือนตุลาคม 55 บินแอร์เอเซีย  (HUNEY 12 ) 

 • Photo 198_1
 • Photo 198_2
 • Photo 198_3
 • Photo 198_4
 • Photo 198_5
 • Photo 198_6
 • Photo 198_7
 • Photo 198_8

ไฮไลท์ทริป

การเดินทางโดยสังเขป... วันแรกการเดินทาง จะเป็นรายการฮานอยซิตี้ทัวร์กลุ่มของสุสานโฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ แล้วทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อยังฮาลองเบย์ ทานอาหารเย็นบรรยากาศชายทะเล พร้อมเดินย่อยอาหารที่ฮาลองไนท์มาร์เก็ต เช้าวันที่สอง หลังเติมพลังแล้วล่องเรือชมธรรมชาติ ใช้เวลาล่อง 6 ชั่วโมงขึ้นฝั่งที่เกาะทิปท๊อปด้วย ตกเย็นเสี่ยงโชคที่คาสิโน คืนนี้มีทั้งคนฝันดี และ ร้าย เช้าวันที่สาม เสร็จภาระกิจเดินทางกลับสู่ฮานอยซิตี้ทัวร์ส่วนที่เหลือ ตกค่ำ ช้อปกันสบายใจเพราะรุ่งขึ้นตอนเช้าวันที่สี่ ทานอาหารเสร็จ ถึงเวลาที่ต้องกลับคืนสู่พระนคร

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 4 วัน/3 คืน เริ่ม 14,900 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน ตุลาคม 55ราคา : คน
วันที่ 18 - 21 14,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮาลอง** ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองยามค่ำคืน/ไนท์พลาซ่า
เช้าตรู่ • 04.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอินแถว E ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
• 06.45 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ FD 3700
• มีค่าอาหารกลางวันให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง )
ช่วงเช้า
• 08.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮานอย
• เดินทางสู่ จตุรัสบาดิงห์ ระหว่างทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ อายุกว่า 1000 ปีชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส
• นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (สุสาน จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการเพื่อรักษาศพประจำปีช่วง กันยายน-ตุลาคม 54 ) *** 
• นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ 
• ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 
• จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 
เที่ยง • รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม
ช่วงบ่าย • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ระหว่างทางท่านจะได้ สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามชนบท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ค่ำ • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
• หลังอาหารเชิญท่าน ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองยำค่ำคืน และ อิสระช็อปปิ้งที่ ไนท์พลาซ่า ตามอัธยาศัย
พักที่ • เข้าพัก GOLDEN HALONG HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สองอ่าวฮาลอง-นั่งเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ขึ้นเาะชมถ้ำนางฟ้า-ถ้ำต้นไม้-ชมหมู่บ้านชาวเล-ทานอาหารกลางวันบนเรือ(ซีฟู้ด)-ขึ้นเกาะทิบท๊อป-ชมทิวทัศน์อ่าวฮาลองมุมสูง-ชมคาสิโนฮาลอง ตามอัธยาศัย
ช่วงเช้า • รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
• นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน
• ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย นำท่าน ชมหมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเล ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือ 
เที่ยง • รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ ทานเมนูอาหารซีฟู๊ด พิเศษ! ปูม้าท่านละ 1 ตัว
ช่วงบ่าย • หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านขึ้น เกาะทิบท็อป (TIPTOP ) เป็นเกาะที่สูงที่สุดในบรรดาเกาะน้อยใหญ่ในอ่าวฮาลอง
• จากนั้นนำท่านชม คาสิโนฮาลอง เชิญอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหรือทดลองเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย 
ค่ำ • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไต้หวัน.....หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ • เข้าพัก GOLDEN HALONG HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สามฮาลอง-กรุงฮานอย** ทะเลทราบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ช๊อปปิ้งย่านถนน36สายเก่า-โรงละครฮานอย-โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ
ช่วงเช้า • รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
• หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง ระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
เที่ยง • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! ทานการ์เด้น บุฟเฟย์ ( เป็นอาหารบุฟเฟย์แบบนานาชาติ จัดให้ทานในบรรยากาศสวนสวย)
ช่วงบ่าย • ชมวัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจ้องวน ในสมัยโบราณ
• ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัด ที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญกับประชาชน ชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ชาวเวียดนามนิยมมาเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล 
• จากนั้นชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
• นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ เพื่อชมวัดหงอก เซิน ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ 
• เชิญท่านอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
• นำท่านชม โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St.Joseph’s Cathedral ) เป็นโบสถ์ที่จำลองมาจากโบสถ์จริงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
• หมายเหตุ....โรงละครฮานอย (Nha Hat Lon ) & โบสถ์เซนต์โจเซฟ (St.Joseph’s Cathedral ) ****ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เฉพาะบริเวณด้านนอก.
ค่ำ • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ทานเมนูอาหารกวางตุ้ง
• จากนั้นนำท่านชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปกรรมประจำชาติ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
พักที่ • นำพัก THIEN THAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฮานอย – กลับกรุงเทพฯ
เช้า • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
• ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย 
09.15 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเเชีย เที่ยวบินที่ FD 3701
11.05 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]
 • [รายละเอียด]หนังสือเดินทาง
  * หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน / ค่าอาหารตามโปรแกรม
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ / อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
 • ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ 700 บาทายละเอียด]
อัตรานี้ไม่รวม
 • * ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ / ค่าระวางน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรั
 • * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม / ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ
 • * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้อควรจำ
 • * 1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • * 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • * 3.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • * 4.กำหนดการเดิน ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • * 5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00