ทัวร์จีนคุนหมิง

ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ! กับการเดินทางคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน พักโรงแรม 4 ดาว  กรุ๊ปส่วนตัว 10 คน เดินทางด้วยแอร์เอเซีย  คลิก !!!

ภูเขาหิมะมังกรหยก

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก   ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตรเนื่องจากมียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน และปกคลุมด้วยหิมะ มีลักษณะคล้ายมังกร จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเมืองลี่เจียง และยังเป็นแหล่งที่พบพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย บริเวณยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปได้ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวเมืองลี่เจียงที่สวยงามและเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ตลอดทั้งปี

 
การให้บริการ

  • หากลูกค้ามีกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่  10 คน ก็สามารกำหนดวันเดินทางเองได้แล้ว หรือจะทำการจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ โดยเฉพาะ แอร์เอเซีย  ตัวอย่าง ราคา ตั๋วเดือนมีนาคม กรุงเทพฯ - คุนหมิง ราคาอยู่ที่ 7,980.- เมื่อรวมเข้ากับค่าทัวร์ ประมาณ 12,900.- รวมเป็นค่าทัวร์ทั้งสิ้นเป็นเงิน  20,880.- บาท. / คน เท่านั้นเอง 
  • ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งรายการของท่านเข้ามาที่  info@atsiamtour.com  โทร 0-2933-4474  08-4088-7073  08-1682-8625

รูปภาพทัวร์ทัวร์จีนคุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กำหนดวันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 57 บินการบินไทย ( GO ) (พัก 4 คืน)

ราคา 23,900 บาท
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า กระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร 
ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยรถเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 57 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น ( GO) (พัก 5 คืน)

ราคา 24,900 บาท
นำท่านชม เจดีย์สามองค์ (เข้าชมด้านใน) แห่งเมืองต้าลี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 57 สายการบิน CHINA EASTERN (GO) (พัก 5 คืน)

ราคา 31,900 บาท
นำท่านชม หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส